Ostatky Zamby míří do největší muzejní expozice nosorožců

Ostatky Zamby míří do největší muzejní expozice nosorožců

V pondělí 22. července 2019 došlo v Zoologické zahradě Ústí nad Labem k eutanazii samice nosorožce tuponosého Zamby. Byla nejstarším nosorožcem svého druhu v České republice a v Evropě se řadila na čtvrtou pozici. Její mimořádný význam vedl ústeckou zoologickou zahradu k pečlivému zvažování, jak nejlépe naložit s jejími ostatky.

V minulosti byly ostatky ústeckých nosorožců Dana a Saši poskytnuty vždy muzeu v Protivíně, které je registrováno v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR. Toto muzeum se do dnešního dne o poskytnuté exempláře vzorně stará, o převzetí ostatků Zamby projevilo vážný zájem, a proto bylo na místě zvážit, zda v této zavedené praxi pokračovat i v případě Zamby.

Zoologická zahrada vzala v úvahu, že protivínské muzeum se specializuje na obratlovce a má dokonce trvalou expozici Nosorožci – pamětníci třetihor.  Umístění ostatků Zamby do této expozice učiní stádo pocházející z ústecké zoologické zahrady kompletní a společně s ostatky dalších nosorožců bude tvořit nejrozsáhlejší sbírku koster nosorožců na světě. Zařazení ostatků Zamby do této muzejní expozice, jejíž význam překračuje nejen české, ale i evropské hranice a dosahuje celosvětového významu, má šanci být skutečně jejím důstojným a hodnotným uctěním.

Ostatky se předávají bez rohů, o jejichž využití pro výzkumně-ochranářské účely zoologická zahrada jedná s Univerzitou Karlovou a Akademií věd (muzeu budou v souladu s právními předpisy poskytnuty pouze odlitky rohů).

Zoologická zahrada rovněž plní péči řádného hospodáře. Protivínské muzeum se zavázalo uhradit náklady související s potřebnými procesy k vystavení ostatků, které mohou přesáhnout výši 1 miliónu korun; nadto se zavázalo poskytnout zoologické zahradě finanční příspěvek, jehož výše je předmětem jednání (nedošlo prozatím k uzavření smlouvy, podmínkou je předchozí schválení příslušnými orgány veřejné správy). Finanční příspěvek není pro rozhodnutí o umístění ostatků Zamby prvořadý; na druhou stranu vedení zoologické zahrady jej rovněž pečlivě zvažovalo, jelikož v situaci, kdy zoologická zahrada s úctou od drobných dárců přijímá stokoruny a jednotky tisíc korun, je na místě zajistit každou další korunu pro rozvoj a vylepšení zoologické zahrady.

Zoologická zahrada se jednoznačně ohrazuje proti nepodloženým nařčením, která se v posledních dnech objevila ve veřejném prostoru o tom, že má zájem za podivných okolností ostatky Zamby poskytnout soukromé obchodní společnosti za nízkou částku, přičemž tato společnost je následně rozprodá za násobně vyšší částky na černém trhu. Takový scénář je zcela nepravdivý a nikdy nebyl zvažován. Spekulace o ceně ostatků na černém trhu jsou zcela irelevantní, jelikož zoologická zahrada o takové možnosti nemůže ani v nejmenším uvažovat.

O osudu ostatků Zamby zoologická zahrada od počátku informovala a nadále informuje svého zřizovatele město Ústí nad Labem. Předčasné a neuvážené medializování informací z jiných zdrojů, než je samotná zoologická zahrada, ohrozilo její bezpečnost, jelikož uložení cenných rohů mohlo zavdat příčinu k pokusu o kriminální čin. Zoologická zahrada proto přijala bezpečnostní opatření a rohy uložila na zvlášť bezpečném místě.

zveřejněno: středa 31. července 2019 | Roman Končel, ředitel zoo

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě