Patron zvířete - všeobecné podmínky

Smlouva se uzavírá mezi Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, p. o. se sídlem v Ústí nad Labem, Drážďanská 23, IČ 00081582, DIČ CZ00081582, zaregistrované zřizovací listinou ze dne 19. 9. 2002, dále jen obdarovaný a právnickou či fyzickou osobou (osobami), dále jen dárce.

Všeobecné podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti obou smluvních stran. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Všeobecné podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Obdarovaného. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Obdarovaný Dárci, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky, která bude použita na chov vybraného zvířete po dobu 12 měsíců.
  2. Částka bude obdarovanému zaplacena v hotovosti oproti pokladnímu dokladu či převedena bankovním převodem na účet obdarovaného pod konkrétním variabilním symbolem, a to nejpozději do 14 - ti dnů po obdržení smlouvy.
  3. Smlouva nabývá platnosti zaplacením částky na účet Obdarovaného.
  4. Obdarovaný se zavazuje použít dar pouze k účelu vymezenému touto smlouvou.
  5. Dárce má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru.
  6. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 1 této smlouvy.
  7. Dárce souhlasí s tím, že jeho jméno a místo bydliště či název firmy nebo společnosti, bude uvedeno na společné ceduli patronů umístěné v areálu zoo a v seznamu patronů na webových stránkách Zoologické zahrady Ústí nad Labem.
  8. Darovací smlouva slouží mimo jiné jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zák. č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů.
  9. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě dvou měsíců, která začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
  10. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to jeden rok od data uvedeného ve smlouvě.

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě