Zhodnocení geologické hodnoty areálu

Zhodnocení geologické hodnoty areálu

Stručný souhrn výsledků geologického průzkumu, celková zpráva je zveřejněna na konci článku.

Odborný garant Zuzana Vařilová

a) Průzkum v terénu (soupis a stav zachování geologických prvků – stručný přehled; řazeno dle významnosti)

  • hrádek Heinrichsburg (dnes Trpasličí hrádek) vystavěný z importovaného durynského travertinu; unikátní romantická stavba vyžadující statické posouzení a opravy povrchu
  • Grotta (dnes nepřístupná umělá jeskyně) vystavěná z importovaného durynského travertinu s umělými krápníky a romantickými prvky vytvořenými z autentických hornin, minerálů či fosilií; navrženo její zpřístupnění – nutný statický posudek a oprava interiéru, vytvoření přístupové cesty k jeskyni s revitalizací skalních výchozů v okolí (včetně oblasti u jezírka/ledvina)
  • zkamenělé stromy (původní „Krakonošův les“, dnes ve výběhu lam a blízkém okolí, dílčí akumulace bloků v areálu zoo), soubor velkého množství importovaných kusů araukarytů z Podkrkonoší; zachovat a zpřístupnit veřejnosti 
  • ohlazené bazalty (čediče) vytažené ze dna řeky Labe, lokální materiál, velmi cenné kusy, které nelze nahradit; zachovat (přemístit) a vhodně odprezentovat
  • čedičové sloupky a bloky čediče původně sloužící k budování přístupových stezek, mostků, schodů a opěrných kamenných zdí; materiál lze nahradit ze současných zdrojů; na vhodném místě odstranit vegetaci a obnažit původní kamenné stezky
  • přírodní výchozy znělce (trachytu) v areálu Lumpeparku, které byly součástí původních stezek a exkurzních tras (roklinka, cesta k jeskyni); v současnosti dosti rozvětralé a místy nestabilní (hrozí opady kamení), nutný výřez nálezových dřevin
  • další typy hornin (převážně jednotlivých bloků) regionálního původu využité na stavbu stezek, zdí a mostků, případně edukativní účely (lze příp. nahradit ze současných zdrojů)

 

b) Posouzení stávající hodnoty areálu

Neživá součást Lumpeparku je kombinací lokálních hornin a ze vzdálených (často již nevyužívaných) ložisek dovozeného horninového materiálu, který je v daném objemu a stupni zachování na jednom místě nevídaný. V současné době jsou geologické zajímavosti částečně na původním místě (Grotta, hrádek, pozůstatek Krakonošova lesa, roklinka) a částečně přemístěny v rámci realizovaných terénních úprav v areálu zoologické zahrady (ohlazené bazalty, jednotlivé araukarity a další). Většina dochovaných geologických prvků je svých charakterem unikátní a nelze je (nebo lze jen velmi těžko) nahradit ze současných zdrojů. Značná část původního objemu importovaných hornin známá z dobové fotodokumentace je pravděpodobně skryta pod navážkou, případně byla použita do dílčích staveb nebo byla dokonce rozkradena. I přes tuto značnou početní redukci počtu exponátů (vlivem zmiňovaných přestaveb zoologické zahrady v druhé polovině minulého století) tvoří zdejší kolekce unikátní celek v dobrém stavu. I proto je nutné zajistit řádnou evidenci a ochranu všech existujících reliktů areálu Lumpeparku, včetně jejich prezentace veřejnosti.

 

c) Návrh způsobu zachování nebo ošetření jednotlivých prvků

U romantických staveb z travertinu (hrádek, jeskyně) je doporučeno zadat statický posudek. V případě zpřístupnění jeskyně bude nutná komplexnější oprava a revitalizace interiéru. Otázkou zůstává míra obnovy původních romantických prvků areálu (např. vodopád, umělé krápníky či výzdoba v jeskyni). Variantním řešením je využití moderních technologií a původní stav prezentovat „pouze“ pomocí virtuální reality a dochovaných dobových fotografií. Žádoucí je též úprava přístupových cest k oběma zmiňovaným památkám „v duchu Lumpeparku“, tedy s max. využitím přírodního kamene.

Samostatné velké bloky hornin (např. ohlazené čediče) navrhuji umístit na původní lokace, případně jiná vhodná místa.  Dále z celého areálu zoologické zahrady vysbírat drobné kameny související s původním areálem (travertiny, zkamenělá dřeva), která jsou nejen součástí okrasných skalek, ale často i volně rozeseté v zeleni mezi cestami a výběhy.

Na nevyužité cestě vedle Trpasličího hrádku lze ze souborů původních hornin vytvořit naučnou stezku prezentující původní prvky Lumpeho areálu s informačními cedulemi k jednotlivým druhům hornin a jejich původu. Na vybraných místech navrhuji odstranit pokryvnou vegetaci (případně i navážku) a zpřístupnit tak původní kamenné chodníčky, schody a zídky známé z historických fotografií (např. stezky kolem jezírka).

Přírodní výchozy deskovitě odlučného trachytu je nutné posoudit z hlediska stability a rizika opadu dílčích částí skal. Nezbytný je v těchto partiích výřez vzrostlých náletových dřevin.

Tři geologické mapy různého stáří zobrazující horninový podklad ústecké zoo (geologická mapa Hibsch, list IV Aussig; geol. mapa Tři geologické mapy různého stáří zobrazující horninový podklad ústecké zoo (geologická mapa Hibsch, list IV Aussig; geol. mapa
K výstavbě areálu ptačí rezervace bylo použito neskutečné množství druhů kamenů. K výstavbě areálu ptačí rezervace bylo použito neskutečné množství druhů kamenů.
Bizarně tvarované, proudící vodou ohlazené bazalty (čediče) vytažené ze dna řeky Labe. Bizarně tvarované, proudící vodou ohlazené bazalty (čediče) vytažené ze dna řeky Labe.
Přírodní skalní výchoz znělce v rokli nad Lumpeho hrádkem. Přírodní skalní výchoz znělce v rokli nad Lumpeho hrádkem.
Světlé bloky znělce z lomu Mariánská skála využité jako stavební úpravy a dekorace v různých částech areálu. Světlé bloky znělce z lomu Mariánská skála využité jako stavební úpravy a dekorace v různých částech areálu.
Velké množství různě velkých zkamenělých kmenů araukaritů tvořily tzv. Krakonošův les. Velké množství různě velkých zkamenělých kmenů araukaritů tvořily tzv. Krakonošův les.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě