Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace (Zoo Ústí nad Labem)

2. Důvod a způsob založení

Zoo Ústí nad Labem byla zřízena Statutárním městem Ústí n. L. s účinností od 1. 1. 2005 na základě zřizovací listiny.
Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa: Drážďanská 23
Město: Ústí nad Labem
PSČ: 400 07
Úřední hodiny (po–pá): 8.00–14.00 hodin
Webové stránky: www.zoousti.cz
ID datové schránky: 8jnhm6u
E-mail: zoo@zoousti.cz

5. Případně platby lze poukázat

Číslo účtu: 212441/0300 (ČSOB a.s. Ústí nad Labem)

6. IČ

00081582

7. DIČ

CZ00081582

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je možno podat přímo na adrese sídla organizace. Informace jsou poskytovány na základě ústní nebo písemné žádosti  a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (dále jen „žádost“).

Žádosti podané ústně (osobně) a telefonicky jsou vyřizovány okamžitě bez odkladu. V případě, že ke sdělení informace je potřeba více času, je žadatel vyzván k podání písemné žádosti. Písemně podané žádosti podléhají formalizovanému postupu ve lhůtách, které stanovuje zákon.

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1. Žádost je podaná dnem, kdy ji Zoo Ústí nad Labem obdržela:

 1. osobně – kancelář ředitele Zoo Ústí nad Labem, adresa: Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad  Labem,
 2. prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu zoo@zoousti.cz,
 3. prostřednictvím datové schránky 8jnhm6u,
 4. poštou na adrese: Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad  Labem.

10.2.  Za písemnou žádost je považována žádost, ze které je zřejmé:

 1. komu je určena,
 2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona,
 3. žádost fyzické osoby obsahuje: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
 4. žádost právnické osoby obsahuje: název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
 • Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána na adresu elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. O tomto bude žadatel písemně vyrozuměn, pokud uvedl adresu pro doručení.

 10.3. Odkaz na zveřejněnou informaci

 • Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Zoo Ústí nad Labem co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Zoo Ústí nad Labem mu ji poskytne.

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se řídí ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře

Seznam formulářů:

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Neexistují.

14. Předpisy

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon o obcích
 • zákon o rozpočtových pravidlech územních celků
 • zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad
 • zákon o zoologických zahradách
 • zákon o svobodném přístupu k informacím
 • zákon o veřejných zakázkách
 • zákoník práce
 • občanský zákoník

Výše uvedené předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ředitele.

14. 2. Vydané právní předpisy

Neexistují.

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva

18. Rozpočet

Informace zveřejňované dle § 28a zákona č. 250/2000 Sb.

19. Účetní výkazy

20. Výroční zpráva o svobodném přístupu informací podle zákona č.106/1999 Sb.

21. Oznamovací systém Nenech to být

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě