Adopce zvířete - všeobecné podmínky

Smlouva se uzavírá mezi Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, p. o. se sídlem v Ústí nad Labem, Drážďanská 23, IČ 00081582, DIČ CZ00081582, zaregistrované zřizovací listinou ze dne 19. 9. 2002, dále jen vlastník a právnickou či fyzickou osobou (osobami), dále jen oprávněný.

Všeobecné podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti obou smluvních stran. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Všeobecné podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Vlastníka. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Oprávněný Vlastníkovi, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Práva a povinnosti oprávněného:

 1. Oprávněný má právo vyžádat si informace o adoptovaném zvířeti, o změnách či přírůstcích v chovu tohoto druhu.
 2. Oprávněný má právo vyžádat si jedenkrát ročně zprávu o zdravotním stavu jím adoptovaného zvířete.
 3. Oprávněný nemá právo zapůjčit si zvíře domů či jinam mimo jeho výběh (klec, voliéru, terárium), stejně tak nemá přístup do prostoru ustájení zvířete (veterinární, bezpečnostní a další důvody).
 4. Oprávněný je povinen uhradit sjednanou finanční částku na účet vlastníka, a to (nebude-li určeno jinak), nejpozději do 14 - ti dnů po obdržení smlouvy.
 5. V případě vypovězení smlouvy má oprávněný právo žádat vrácení poměrné části zaplacené finanční částky odpovídající době, která zbývá do řádného ukončení platnosti smlouvy.
 6. Oprávněný souhlasí s tím, že jeho jméno a místo bydliště či název firmy nebo společnosti, bude uvedeno na tzv. adopční cedulce, která je umístěna u expozice adoptovaného zvířete nebo v její bezprostřední blízkosti a v seznamu adoptivních rodičů umístěném na webových stránkách Zoologické zahrady Ústí nad Labem.

Práva a povinnosti vlastníka:

 1. Adoptované zvíře zůstává ve vlastnictví Zoo Ústí nad Labem, stejně tak i jeho pozůstatky (kůže, části kostry apod.) v případě jeho uhynutí.
 2. Vlastník má právo zapůjčit adoptované zvíře mimo svůj areál či zvíře prodat, bude-li to nutné z chovatelských, veterinárních, vědeckých či jiných závažných důvodů. O této skutečnosti je povinen vlastník oprávněného včas informovat a nebude-li dohodnuto jinak, vrátit mu poměrnou část zaplacené finanční částky odpovídající době, která zbývá do řádného ukončení platnosti této smlouvy. Obdobně vlastník postupuje i v případě uhynutí zvířete.
 3. Finanční částka, darovaná oprávněným, bude použita na krytí části nákladů na chovaný druh v období platnosti smlouvy.

Závěrečná ujednání

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to jeden rok od data uvedeného ve smlouvě (pokud není uvedeno jinak).
 2. Smlouva nabývá platnosti zaplacením částky na účet Vlastníka.
 3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě dvou měsíců, která začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě