Návštěvní řád zoo

Chcete-li v zoo strávit příjemné chvíle, je třeba dodržovat následující pokyny.

Účelem a smyslem tohoto návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku návštěvníků, ochrana provozovatele, zvířat, zařízení a majetku v areálu zoo. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu zoo návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat následující pravidla:

 1. Návštěvník je oprávněn vstoupit do areálu zoo pouze k tomu určenými vstupy a rovněž ho stejným způsobem opustit.
 2. Návštěvník je povinen zakoupit si při vstupu do zoo vstupenku a uchovat si ji pro případ kontroly po celou dobu návštěvy zoo.
 3. Dětem do 12 let je povolen vstup do zoo pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Za mladistvé návštěvníky odpovídá jejich doprovod či zákonný zástupce. Za doprovod se nerozumí pracovník zoo (např. lektor při výukových programech či komentované prohlídce). Vedoucí hromadných výprav jsou odpovědni za bezpečnost celé skupiny.
 4. Vstup a pohyb po areálu je pouze na vlastní nebezpečí. Je nutné přizpůsobit svůj pohyb po areálu vlivům počasí.
 5. Používání klouzaček a ostatních atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí. Je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a brát ohled na klimatické podmínky. Za bezpečné používání ručí doprovod.
 6. Zoo neodpovídá za škody na odcizených věcech návštěvníka, zejména neodpovídá za odstavené kočárky před pavilony.
 7. V celém areálu zoo je dovoleno se pohybovat pouze po vyznačených cestách a prostorách výhradně pěšky. Výjimku tvoří pouze dětské kočárky a mechanické či elektrické invalidní vozíky. Vstup s jinými donesenými/dovezenými jízdními prostředky (mechanickými i s vlastním pohonem), jako jsou například jízdní kola, odrážedla, koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy a další, je z důvodu bezpečnosti zakázáno. Též není povoleno překonávat bariéry u expozic, stavět na ně děti, nahýbat se přes zábrany a natahovat ruce k mřížím, do voliér, ohrad a dalších míst pro zvířata.
 8. V celé zoo platí zákaz krmení, aby nebylo ohroženo zdraví zvířat, a aby zvířata nebyla vychovávána k vyžadování potravy po návštěvnících. Všechna zvířata dostávají krmivo, které je pečlivě vybrané a odpovídá potřebám konkrétních druhů. Výjimkou jsou zvířata v dětské zoo, která je povoleno krmit granulemi zakoupenými v automatu u expozice. Pokud je automat prázdný, denní dávka již byla vyčerpána.
 9. Je zakázáno dotýkat se chovaných zvířat a vhazovat do expozic jakékoli předměty. Zvířata mají svůj denní režim. Prosíme, nenuťte je k aktivitě drážděním. Nepokoušejte se upoutat jejich pozornost hlasitým křikem, klepáním na sklo apod. Přehrávání hlasité hudby, jakož ani vlastní hudební produkce a dělání hluku není dovoleno. Pokud chcete naše zvířata spatřit aktivní, navštivte zoo v různých denních i ročních dobách.
 10. Je zakázáno rušit či ohrožovat volně žijící zvěř a ptactvo, stejně jako sbírat vejce.
 11. Trhání a ničení zeleně zoo, sbírání ovocných a lesních plodů, lezení po stromech, znečišťování areálu zoo a odhazovat odpad mimo nádoby k tomu určené je zakázáno.
 12. Je zakázáno vnášet do areálu zoo zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, psychotropní či toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit újmu na zdraví či majetku zoo nebo ostatních osob. Stejně tak je zakázáno vstupovat s předměty potenciálně nebezpečnými pro zvířata, jako jsou například nafukovací balonky.
 13. Je zakázáno pohybovat se po zoo v podnapilém stavu a/nebo pod vlivem omamných látek.
 14. Kouření v celém areálu zoo mimo míst k tomu vyhrazených je zakázáno. Přísně zakázána je manipulace s otevřeným ohněm.
 15. Je zakázáno ničit majetek zoo a jiných osob. Při poškození majetku nebo zařízení zoo po Vás bude požadována náhrada škody.
 16. Natáčení a fotografování pro soukromé účely je vítáno. Při fotografování a natáčení videí je ale zakázáno přelézat zábradlí, příkopy a jiná omezení pro vstup do zakázaných prostor a výběhů pro zvířata. Snímky pro komerční účely vyžadují předchozí souhlas vedení. Dodržujte, prosím, zákaz fotografování s bleskem. Využití dronů či podobných elektronických zařízení je možné pouze se souhlasem Zoo Ústí nad Labem.
 17. Návštěvník je povinen dodržovat otevírací dobu zoo, která se v průběhu roku mění.
 18. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny na informačních a zákazových tabulích, stejně jako stanovené pokyny pro různé aktivity v zoo (vláček pro přepravu osob, provozní řád dětských hřišť). Také musí dbát pokynů pracovníků zoo.
 19. Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v areálu zoo je možné pouze se souhlasem Zoo Ústí nad Labem. Totéž platí pro pořádání sbírek, dotazníkových šetření či jakoukoliv další činnost, při níž jsou oslovováni návštěvníci.
 20. Návštěvník je povinen držet psy výhradně na krátkém vodítku tak, aby nerušili nebo neohrožovali návštěvníky, chovaná zvířata či provoz zoo. Vstup se psy je zakázán do průchozích expozic, pavilonů, na dětská hřiště a další místa určená pro děti. U pavilonů a expozic, kde jsou umístěny úvazy pro psy, je nutné zajistit, aby pes neobtěžoval štěkáním a skákáním ostatní návštěvníky. Po celou dobu odložení psa musí mít pes pevný náhubek. Návštěvník je povinen zajistit, že je pes řádně očkovaný, což musí být schopný na vyžádání prokázat odpovídajícím způsobem. Návštěvník je povinen po svém psu uklízet veškeré nečistoty. Držitel psa je zodpovědný za případná poranění zvířat, jiných psů i osob. Ostatním zvířatům je vstup do areálu zakázán.
 21. Návštěvník svým vstupem do areálu zoo dává souhlas s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazovězvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům zoo, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 22. V případě vzniku nestandardní bezpečnostní situace se všichni musí řídit pokyny zaměstnanců Zoo Ústí nad Labem či příslušníků Integrovaného záchranného systému.
 23. Při hrubém porušení návštěvního řádu ze strany návštěvníka si Zoo Ústí nad Labem vyhrazuje právo takového návštěvníka z areálu zoo vykázat, a to zaměstnancem zoo, příslušníkem městské policie či příslušníkem Policie ČR, přičemž návštěvník nemá právo na náhradu za ušlé vstupné, a to ani částečně. Vykázáním z areálu není dotčen případný nárok zoo na náhradu škody.
 24. Návštěvník je povinen oznámit pracovníkům zoo porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat.
 25. Zoo neodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením návštěvního řádu. Pokud návštěvníkovi vznikne újma na zdraví nebo škoda na majetku, je tento povinen prokázat, že událost nebyla způsobena porušením návštěvního řádu.

 

DĚKUJEME, ŽE NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DODRŽUJETE, A PŘEJEME PLNO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI NÁVŠTĚVĚ ZOO ÚSTÍ NAD LABEM.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě