Seznam výukových programů

Doba trvání programu:

Program vhodný pro děti:

Filtrovat dle dalších kriterií:Architekti zoo

Cílem programu je představit dětem zoologickou zahradu jako odbornou instituci.
Zajímá vás, jak fungují zoologické zahrady? Jaké jsou jejich funkce a poslání? Jak zoologické zahrady fungují a jak spolupracují mezi sebou? Odpověď na tyto otázky se účastníci dozví v tomto programu, který je věnován zoologickým zahradám jako takovým.

Po prezentaci se děti vžijí do role architektů, zoologů a koordinátorů chovu a pokusí se postavit svojí vlastní modelovou zoologickou zahradu, která bude respektovat nároky zvířat. Během této činnosti budou muset spolupracovat i s jinými zoologickými zahradami, aby udržovali zdravé populace ve svých zoologických zahradách.

Na závěr si ještě představí další pracovní pozice, které tvoří jednotný fungující celek. Děti nesmí podcenit ani funkci návštěvnického servisu, který pomáhá vytvořit příjemné prostředí pro každého příchozího.

 

 • Program probíhá pouze v zooškole
 • Program je vhodný pro 5. až 8. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Co tě žere? aneb potravní řetězec

Cílem programu je blíže seznámit děti s potravním chováním zvířat v přírodě.

V úvodu jsou uvedeny příklady zvířat z každé skupiny (býložravci, masožravci, všežravci), která děti znají a která mohou vidět ve svém okolí. Následně se tyto příklady spojí do modelové potravní pyramidy a potravního řetězce. Budou zmíněna i ta zvířata, která do tradičního pojetí úplně nezapadají.

Ve druhé části nechybí ani interaktivní prvky, pomocí kterých si děti sestavují vlastní potravní řetězec. Ten nemá pouze jedno správné řešení, takže se různé skupinky dětí můžou dobrat k různým výsledkům. Součástí je i ukázka, jak může být potravní řetězec narušen introdukcí nepůvodních živočichů. Na závěr je čeká několik zábavně položených otázek navazujících na probrané téma, ze kterých vyplyne, proč je vlastně stabilita potravního řetězce tak důležitá.

Během výuky jsou využívány dermoplastické preparáty a další přírodniny, na kterých jsou ukázány různé adaptace živočichů živících se různými způsoby.
 

 • Program probíhá pouze v zooškole
 • Program je vhodný pro 3. až 6. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Chováme se jako zvířata?

Program je zaměřený na etologii, vědu, která zkoumá chování zvířat.

V první části probíhá za pomocí prezentace vysvětlení pojmů a zásad etologického pozorování. Následuje samostatná práce v areálu zoo – žáci se rozdělí do skupin a do etologických pracovních listů budou zaznamenávat poznatky z přímého pozorování zvířat. Pozorování trvá zhruba půl hodiny a je převážně samostatné, ale i během této doby se skupinkám věnuje lektor, který jim poradí a upozorní na zvláštnosti druhu, který sledují.

Zakončení programu probíhá opět v zooškole, kde jednotlivé skupiny shrnou výsledky svého pozorování. Součástí je diskuze, při které žáci společně přijdou na to, co pozorované chování znamená, proč se u jednotlivých druhů vyskytuje a jaký má význam. Díky vlastnímu pozorování a připomínkám lektora mají žáci skvělou příležitost poznat zvířata podrobněji, než jsou zvyklí. Zároveň si sami mohou zkusit odpovědět na otázku, jaké chování je totožné u nás a zvířat.

 

 • Program probíhá v zooškole a v areálu zoo
 • Program je vhodný pro 2. stupeň ZŠ až studenty SŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Koho potkáme v lese?

V tomto programu se děti blíže seznámí se zvířaty z českých lesů. 

Po krátkém úvodu následuje poslechová prezentace, kdy se děti snaží určit zvíře podle zvuku, který vydává. Určování druhu probíhá i podle stop a dalších specifických znaků. Zároveň se ke každému zvířeti dozví více informací o jeho způsobu života, čím se živí, jak se stará o mláďata apod. Je vysvětlen pojem pobytové stopy zvěře, děti konkrétně zjistí, o jaké značky jde a kde je hledat. Součástí programu je i téma velkých šelem v Česku, jejich rozšíření a jejich ochrana.

Během výuky jsou využívány dermoplastické preparáty a další přírodniny (paroží, lebky, kůže), díky kterým si účastníci snáze zapamatují probírané téma.

 

 • Program probíhá pouze v zooškole
 • Program je vhodný pro žáky 2. – 5. třídy ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině

Cílem programu je seznámit účastníky s ilegálním obchodem se zvířaty a mezinárodní úmluvou CITES.

Program se věnuje zejména Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvislostí, které z ní vyplývají. Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí s potřebnými informacemi – proč úmluva vznikla a jaký má význam pro obchod s živočichy a rostlinami. Důraz je kladen na nezákonné obchodování se zvířaty a výrobky z nich a na turistiku spojenou s nákupem suvenýrů.

Program je veden hravou formou a využívá celou řadu interaktivních prvků a pomůcek včetně několika hraných scének z návratu z dovolené či letištní kontroly. Součástí programu je ukázka nekalých praktik, které využívají pytláci a pašeráci, a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. V neposlední řadě si děti uvědomí souvislosti s chováním při návštěvě exotických zemí a s možností přispívat k ochraně druhů zahrnutých v úmluvě CITES.

Nechybí ani ukázka konkrétních „suvenýrů“ zadržených Českou inspekcí životního prostředí.

 

 • Program probíhá v zooškole a v areálu zoo
 • Program je vhodný především pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Prales na talíři

Výukový program Prales na talíři je zaměřen ekosystém tropického deštného pralesa a na nebezpečí, které pro něj znamená kontroverzní pěstování palmy olejné.

Účastníci programu se nejprve seznámí s místy, kde pralesy nalézt, a pomocí myšlenkové mapy pochopí jejich ohromnou biodiverzitu. Zjistí, jak pralesy fungují a jak ovlivňují i živočichy a obyvatele ze vzdálených částí světa. Hlavním objektem zkoumání je oblast Jihovýchodní Asie, konkrétně pralesy ostrova Borneo, které jsou devastovány pěstováním palmy olejné. Prostřednictvím zkrácené verze dokumentárního filmu Zelená poušť účastníci zjistí, jak trpí lokální komunity a kterým druhům zvířat hrozí vyhubení. Na dokument naváže diskuze a společné hledání cesty, jak tomuto problému čelit. Žáci se naučí, jak palmový olej vyhledávat ve výrobcích a jak se mohou jeho konzumaci vyhnout. Přesvědčí se, že hledání alternativních výrobků není tak velký problém, jak by se mohlo zdát.

Ústecká zoo chová mnoho druhů, které jsou rozpínavostí palmy olejné přímo ohrožené, takže lze nebezpečí demonstrovat na konkrétních příkladech.

 

 • Program probíhá pouze v zooškole.
 • Program je vhodný především pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Představ si, že… (pracovní listy)

Víte, jaké profese jsou nezbytné, aby zoologická zahrada fungovala jako celek a zvířata i návštěvníci se v ní cítili spokojení?

Program představuje zoo z mnoha úhlů pohledu, od chovatelů přes krmiváře, zahradníky, zoology až k řediteli na jedné straně, na straně druhé, tedy při pohledu zvenku, od návštěvníků přes novináře či žáky základní školy, ale přitom se všechny otázky týkají zvířat. V úvodu lektor zoo přivítá účastníky, kteří se rozdělí do 2-4členných skupin (dle věkové kategorie a doporučení doprovázejícího pedagoga). Obdrží pracovní listy s otázkami, které samostatně vyplňují během prohlídky celého areálu. Závěrečné vyhodnocení probírá s žáky opět lektor zoo, který s nimi zkontroluje označené odpovědi a přiblíží jim detailněji pohled na moderní zoologickou zahradu a zásady chovu zvířat.

Pracovní listy jsou přizpůsobeny věkové kategorii žáků a jsou připraveny ve dvou variantách – pro 3. a 4. třídu, pro 5. a 6. třídu ZŠ.

 

 • Program probíhá v areálu zoo a v zooškole (vyhodnocení)
 • Program je vhodný pro 3. až 6. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Ptáci na krmítku

PROBÍHÁ POUZE OD PROSINCE DO ÚNORA!

Cílem programu je poznat ptáky, kteří lze během zimních měsíců spatřit na krmítku, a dozvědět se správné zásady přikrmování.

Program se skládá ze dvou částí. První probíhá v zooškole, kde se účastníci seznámí s nejběžnějšími druhy přezimujících ptáků, které se během zimy zdržují v okolí lidských obydlí. Dozvědí se také o tažných druzích, proč odlétají do teplých krajin. Pomocí křížovky vyluští tajenku, která souvisí s důležitou složkou zimního přikrmování. Další součástí programu je diskuze o tom, zda je nutné ptáky přikrmovat, jakým způsobem a čeho se vyvarovat. Kromě fotografií ptáků jsou využity i dermoplastické modely ptáků z naší přírody.

Druhá část probíhá ve spodní části areálu zoo, kde je umístěno několik krmítek, která jsou pravidelně doplňována. Děti dostanou malé dalekohledy a během procházky se snaží spatřit nějaké ptáčky a určit je. K tomu jim pomáhá i kniha s nejčastějšími ptačími hosty na krmítkách.

 

 • Program probíhá v areálu i v zooškole, POZOR! pouze od prosince do února
 • Program je vhodný pro 3. až 6. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Rozmanitá Afrika

Tento program je zaměřený na africký kontinent a jeho zvířecí obyvatele.

Děti se více dozvědí o biodiverzitě tohoto rozmanitého kontinentu. Seznámí se s různými ekosystémy, s tím, co je pro ně charakteristické, a se zvířaty, která v nich žijí. Při výuce využívají i slepou mapu, do které umístí zvířata typická pro africký kontinent. Některé ekologicky zajímavé lokality budou představeny blíže.

Během programu v zooškole jsou využívány i kožešiny, kosti i preparáty různých afrických zvířat. Na konkrétních příkladech si ukáží charakteristické znaky typických zvířecích obyvatel. Na konci programu žáci dostanou pracovní list, který samostatně vyplňují v areálu zoologické zahrady. Všechny informace potřebné k vyplnění listu mohou najít na vzdělávacích tabulích.

 

 • Program probíhá v zooškole a v areálu zoo
 • Program je vhodný pro 4. až 8. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Stezkami zoo (pracovní listy)

Samostatný terénní program v areálu zoo s využitím pracovních listů, kdy účastníci hledají odpovědi na otázky týkající se chovaných zvířat.

Lektor zoo se účastníkům věnuje po příchodu do zoo, kdy jim předá odpovídající počet pracovních listů s vysvětlením, jak program probíhá. Následuje samostatná práce skupinek dětí (2 – 4členné, dle rozhodnutí pedagoga) v areálu zoo, cílem je odpovědět na co nejvíce otázek. Na závěr probíhá vyhodnocení s lektorem zoo, který podrobně probírá odpovědi jednotlivých skupin a odpovídá na případné dotazy. Žáci se tak dozvědí další zajímavostí o jednotlivých tématech, některé odpovědi jsou doplněny o ukázku přírodnin.

Výjimečně (např. z časových důvodů) může pedagog provést vyhodnocení samostatně v klidu ve škole, přičemž od lektora obdrží vypracované pracovní listy se správnými odpověďmi.

 

 • Program probíhá v areálu zoo a v zooškole (vyhodnocení)
 • Program je vhodný pro 4. až 7. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Venkovský dvorek

Cílem programu je blíže se seznámit se zvířaty, která mohou děti vidět na farmě či na statku.

Program má dvě varianty – venkovní a vnitřní. Venkovní varianta je realizována v letních měsících a za příznivého počasí, v opačném případě je program realizován uvnitř (variantu programu je vhodné si ověřit telefonicky den před konáním programu).

Při venkovní variantě začíná program u horní pokladny, odkud se skupina přesune k expozici Venkovský dvorek, kde si děti prohlédnou chovaná zvířata. S lektorem proberou názvy samce, samice a mláděte, jak se od sebe rozeznají a čím je které zvíře užitečné. Děti si budou moci nakrmit ovečky, mohou porovnat surovou vlnu s klubíčkem, osahat si kozí roh nebo ptačí peří a porovnat vejce slepice a pštrosa.

V případě vnitřní varianty program probíhá v zooškole bez návštěvy Venkovského dvorečku. Na závěr programu si pak děti vyrobí ovečku z papíru a vaty.

 

 • Program probíhá buď v areálu (60 minut) nebo v zooškole (cca 45 minut)
 • Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Za zvířátky do zoo (pracovní listy)

Samostatnou prohlídku zoo lze zpestřit nenáročným programem, při kterém se děti zábavnou formou dozvědí některé zajímavosti o zvířatech chovaných v zoo.

Je určený pro menší děti a vyžaduje součinnost s doprovázejícími pedagogy. Po přivítání lektorem zoo následuje krátké úvodní povídání o pětici V.I.P zvířat ze zoo a malá soutěž. Poté je připravena samostatná práce v areálu zoo. Pedagogický doprovod obdrží pracovní listy a mapku zoo s deseti zakreslenými stanovišti, na kterých děti během prohlídky plní různé úkoly a odpovídají na otázky. Zpětná vazba probíhá přímo na místě, neboť pedagog obdrží zároveň i vyhodnocení, které slouží ihned ke kontrole úkolů.

Pokud není z časových důvodů možné s malými dětmi absolvovat celý program během jedné prohlídky, lze jej rozdělit na dvě návštěvy, tedy nejprve projít polovinu areálu a zbytek pracovního listu vyplnit při další návštěvě.

 

 • Program probíhá v areálu zoo
 • Program je vhodný pro MŠ a 1. až 2. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


Zvířata hrou

Tento program nabízí účastníkům možnost získat zajímavé informace a poznatky o zvířatech odlehčeným a zábavným způsobem.

Naplňuje heslo „učení hrou“, neboť při programu jsou využívány formy několika známých aktivit (Riskuj, Sportka, Ano-ne…). Žáci se při soutěžích snaží získat co nejvyšší počet správných odpovědí. Většina otázek souvisí se zvířaty chovanými v zoo, což si děti mohou upevnit při následné samostatné prohlídce zoologickou zahradou.

Program začíná náhodným rozdělením všech účastníků do družstev, ve kterých budou společně spolupracovat. Spolupráce je jedním z dalších důležitých benefitů programu, děti se učí vzájemnému respektu, uznání názoru druhého či schopnost obhájení názoru vlastního. Jednotlivé aktivity jsou bodově ohodnoceny a cílem je získat co nejvyšší počet bodů. Odpovědi žáků obohacuje lektor o další informace, mnohdy využívá jako názornou ukázku i dermoplastické materiály.

 

 • Program probíhá pouze v zooškole
 • Program je vhodný pro 3. až 7. třídu ZŠ
 • Cena programu je 80 Kč na žáka (v ceně je zahrnutý program a vstup do zoo)


letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě