První akreditace v EAZA

První akreditace v EAZA

V měsíci únoru (5. a 6. 2. 2019) proběhla první akreditace členství Zoo Ústí nad Labem v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) v historii naší zahrady. Akreditace byla zahájena vzájemnou prezentací EAZA a Zoo Ústí nad Labem p. o. zároveň byl ředitelem zoo představen Generel Zoologické zahrady Ústí nad Labem p. o. na roky 2018–2035.

Následoval dvoudenní, cca 10 ti hodinový screening prováděný tříčlennou komisí formou vyplňování dotazníku se zaškrtáváním odpovědí ano/ne a případným doplňujícím písemným komentářem. Z tohoto screeningu vyplynula hlavní, vedlejší zjištění a doporučení.

Hlavní zjištění:

1. Hlavní plánování

Zoo Ústí nad Labem má velmi komplexní a dobře prozkoumaný hlavní plán na budoucích více než 15 let zoo. Tento plán se v podstatě zaměřuje na všechny současné závažné nedostatky zoologické zahrady (zastaralé prostory, infrastruktura atd.). Ale v okamžiku hodnoticí návštěvy nebylo jasné, zda místní samospráva v Ústí nad Labem tento plán podpoří a poskytne potřebné finanční prostředky. Komise EAZA konstatovala, že na této skutečnosti záleží mnoho věcí, jedná se o hlavní zjištění (obavu) ve vztahu k budoucímu rozvoji zoologické zahrady.

Podle informace od zřizovatele bude projednávání schválení generelu zoo na pořadu jednoho z nejbližších zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Pokud se týká „Plánu rozvoje“, je v současné době postupováno v duchu tohoto plánu. V jarních měsících byla otevřena nová expozice pro vydry malé se zimní expozicí, abychom nemuseli stěhovat vydry malé v zimních měsících do zimoviště a umožnili návštěvníkům tato zvířata sledovat i v zimě. Dále byla v dubnu 2019 otevřena zrekonstruovaná expozice pro tapíra čabrakového.

V současné době jsme od zřizovatele, opět v souladu s plánem rozvoje, obdrželi finanční prostředky ke stavbě zázemí vodních ptáků a zasíťování této expozice. Máme i finanční prostředky na projekt „Expozice ptáků jihovýchodní Asie“ a přestavbu exotária. Je tedy možno shrnout, že zřizovatel postupuje v rámci menších stavebních akcí v souladu s „Plánem rozvoje“.

2. Personální obsazení

Pracovníci odpovědní za zoologické oddělení jsou velmi nezkušení. Existuje vysoké riziko, že to bude mít negativní vliv na péči o zvířata, jakož i na další aspekty zoologické zahrady (bezpečnost, mezinárodní spolupráce atd.)

K tomuto bodu se zoo vyjádřila v písemném zdůvodnění zprávy EAZA. Zoologové jsou sice mladí, ale nesouhlasíme s tvrzením, o jejich nezkušenosti. Všichni zoologové pracovali v zoo na pozici ošetřovatele a někteří z nich i několik let, současný věkový průměr zoologů je 34,7 roku a průměrná délka praxe je 12,3 roku. Hodnotící komise sama ve svém zápise uvádí – cituji: „I když nebyly žádné známky toho, že tito tři lidé nejsou kompetentní a chovatelský tým má také zkušenější chovatele……..“. 

3. Péče o zvířata

Některé starší výběhy nesplňují standardy EAZA. V případě výběhu orangutanů a pavilonu opic to vyvolává vážné obavy o dobré životní podmínky zvířat.

Zoo si tuto situaci uvědomuje a její řešení je uvedeno v generelu zoo. S některými závěry komise v tomto bodu zásadně nesouhlasíme.

Vedlejší zjištění:

1. Ve vnitřních výbězích pavilonu masožravců chybí prostor a členitost. To by mohlo být vyřešeno snížením počtu druhů velkých koček a lepším využitím vertikálního prostoru. - plněno kontinuálně (snížili jsme stav o jeden chovaný druh)

2. Výběh vlka hřivnatého je obklopen návštěvnickými cestami, takže vlci nemají místo, kde by se mohli schovávat před veřejností. - vyřešeno

3. Neexistuje žádný skutečný program zdokonalování.  - plněno kontinuálně

4. Ovce v dětské zoo nemají místo, kde by se mohly schovat před veřejností. - vyřešeno

5. Měl by být vytvořen institucionální plán sbírky a měl by být propojen s hlavním plánem zoologické zahrady. - souvisí s odsouhlasením generelu zoo

Dvě malá snadno opravitelná bezpečnostní rizika: díry v plotě kolem výběhu vlka hřivnatého a mezery kolem oken výběhu irbise. - vyřešeno

6. Nouzová připravenost personálu zoologické zahrady je sporná. Zaměstnanci jsou vyškoleni pouze v některých nouzových situacích a neprovádí se žádná cvičení. - Cvičení bude provedeno na jaře 2020 (jsme asi jedna z mála zoo v ČR, která má smlouvu s Policií ČR o řešení krizových situací při úniku zvířete). Zároveň byla ověřena spolupráce s Hasičským záchranným sborem v rámci řešení situace s pádem slonice Kaly.

7. Mořské plody jsou nakupovány z neudržitelných zdrojů. Začátek nové kampaně EAZA by mohl být dobrou příležitostí, jak to změnit a sdělit veřejnosti. - Nakupujeme od stejných dodavatelů jako jiné zoo v ČR. V současné době provádíme průzkum trhu.

8. Ochranářské aktivity a projekty Zoo Ústí nad Labem nejsou zaznamenány v databázi EAZA o ochraně přírody.  - vyřešeno

Doporučení:

1. Zavést plány osobního rozvoje pro všechny zaměstnance. - Je řešeno dle platné legislativy ČR – Kurzy, školení, licence, studium zaměstnanců na vysokých školách.

2. Vypracovat a zavést proaktivní politiku v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. - Je ve fázi řešení s Dr. Šustou.

3. Doplnit hygienické pokyny do dětské zoo a poskytnout návštěvníkům možnost umýt si ruce. - vyřešeno

4. Ujistit se, že je všem smluvním veterinářům a alespoň vedení zoologické zahrady jasné, které střelné zbraně jsou, v jakých situacích vyžadovány a jaké druhy střelných zbraní jsou v zoologické zahradě uchovávány. - vyřešeno

5. Definovat měřitelné výsledky výuky pro vzdělávací plán zoologické zahrady. - vyřešeno

6. Být aktivnější v rámci EAZA. - bude plněno průběžně

7. Být méně skromní, pokud jde o úspěchy zoologické zahrady a její podíl na vzdělávání, ochraně přírody a výzkumu. - bude plněno průběžně

Zoo na tato zjištění reagovala a v termínu odeslala odpovědi na EAZA s připomínkami. Současně byly odeslány i materiály s doložením nápravy některých drobných oprav, které tento materiál obsahoval v jednotlivých bodech:

Vedlejší zjištění z devíti bodů již byly 4 vyřešeny okamžitě, tři body jsou plněny kontinuálně, jeden souvisí se schválením generelu. Cvičení proběhne předpokládáme v jarních měsících 2020.

Doporučení ze 7 bodů je 6 bodů plněno, jeden je řešen – dlouhodobější.

Konečný písemný výsledek kontroly nám byl doručen v polovině měsíce října.

Zoo Ústí nad Labem p. o. se stala dočasným členem EAZA na dobu dvou let.

Hlavní zjištění, která byla ve vztahu k bodu 1. a 3. avizována, vedení zoo vnímá a vnímalo i v období do zahájení licenční kontroly EAZA, a jsou jasně zohledněna i v návrhu Generelu Zoo Ústí nad Labem p. o. Sama zoo bez přispění zřizovatele a spolupráce Rady města a Zastupitelstva není schopna tento problém řešit, vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé podfinancování této organizace trvající několik desetiletí. K bodu 2. vedení zoo již ve své odpovědi EAZA v srpnu letošního roku poskytlo komentář se stanoviskem týkajícím se obsazení zoologického útvaru.

V rámci řešení této situace chceme využít všech kladů, které hodnotící komise uvedla, zejména:

  • Dobrou spolupráci s vedením města.
  • Ocenění generelu ze strany EAZA – budoucnost závisí na odsouhlasení naším zřizovatelem.
  • Citace ze závěrečné zprávy „zoo všeobecně splňuje pravidla, dočasné členství doporučeno z důvodu nepotvrzení generelu“.
  • Nevhodné expozice pro určité druhy zvířat = podfinancování v minulosti (řešeno v generelu) – expozice orangutanů a pavilon primátů.
  • Spolupráce s EAZA pokračuje, první zprávu o situaci budeme zasílat nejpozději do 1. srpna 2020.
  • Většina bodů z kapitol „vedlejší zjištění“ a „doporučení“ bylo odstraněno ještě před vydáním finálního rozhodnutí. Další budou, popřípadě jsou řešeny kontinuálně.
  • Ocenění činností vědecké, ochranářské, vzdělávací a plánování – generel rozvoje zoo

Závěr: 

Je potřeba schválit generel rozvoje zoo, získat finanční prostředky na vytvoření projektů a realizaci nejvíce potřebných staveb, které jsou uvedeny v protokolu pro splnění požadavků standardů EAZA potřebných pro plnohodnotné členství v této organizaci.

zveřejněno: pondělí 11. listopadu 2019 | Ing. Roman Končel

zimní sezóna: listopad - únor

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: listopad - únor

100,- Kč Dospělí:

50,- Kč Děti, studenti, důchodci:

270,- Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě