EAZA Madagaskar Campaign 2006/2007 (Arovako i Madagasikara - Zachraňme Madagaskar)

EAZA Madagaskar Campaign 2006/2007 (Arovako i Madagasikara - Zachraňme Madagaskar)

V pořadí již šestá kampaň je věnována čtvrtému největšímu ostrovu světa s unikátní flórou a faunou.

V pořadí již šestá kampaň je věnována čtvrtému největšímu ostrovu světa s unikátní flórou a faunou. Jaké jsou cíle kampaně?

 1. Rozšíření obecného povědomí o problematice Madagaskaru
 2. Propagace ekoturismu na Madagaskaru
 3. Získání finančních prostředků ve výši 500.000 Euro
 4. Informování veřejnosti o možnostech každého člověka přispět k ochraně životního prostředí (tříděním odpadů apod.)
 5. Představení živočišných a rostlinných druhů Madagaskaru, nejen lemurů
 6. Prosazení konceptu spolupráce evropských zahrad a madagaskarských parků

Zde se můžete seznámit s deseti důvody, proč podporovat kampaň „Arovako i Madagasikara“:

1. Madagaskar je palčivou otázkou biodiversity

Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem světa s unikátní faunou a flórou. Má největší druhovou bohatost a nejvíce endemitů ze všech míst planety. 3,2% světových rostlinných druhů se nachází pouze na Madagaskaru. 2,8% všech světových obratlovců jsou ostrovními endemity. Vezmeme-li v úvahu 117 popsaných druhů savců, 90% jsou endemité, a pokud vyjmeme netopýry, dosáhne toto číslo 100%.

2. Většina členů EAZA vlastní madagaskarské druhy

Většina členů EAZA chová některý z druhů madagaskarské fauny: lemuři, ptáci, plazi nebo bezobratlí, a proto bude kampaň dobře zacílená. Mnoho akvárií chová také madagaskarské ryby z mořské i sladkovodní vody. Mnoho ZOO také pěstuje madagaskarskou flóru.

3. Lemuři jsou vysoce rozpoznatelnou skupinou, kterou návštěvníci milují

Ačkoliv je madagaskarská příroda málo prozkoumaná, lemuři jsou vysoce profilovanou skupinou, a veřejnost o ně projevuje velký zájem. Proto jsou neoficiálními vlajkonoši kampaně, a jejich popularita je tak využívána k přitáhnutí pozornosti i k méně známým druhům z ostrova.

4. Film Madagaskar vytvořil Madagaskaru dobrou image a zpopularizoval ho ve všech věkových skupinách

Studio Stevena Spielberga, Dreamworks, vytvořilo v roce 2005 animovaný film Madagaskar. Jeho pokračování je naplánováno na rok 2008. Odvysílání filmu zvýšilo známost ostrova v Evropě, a tím i šance na benefiční zisky.

5. Záchranné programy in situ potřebují naši pomoc

Většina madagaskarské fauny je v ohrožení, neboť z 90% závisí její existence na stále mizejícím prostoru deštného pralesa, takže jeho záchrana je . Celkem 332 madagaskarských druhů je zahrnuto do Červené knihy ohrožených živočichů IUCN, 46,4% je vedeno jako kriticky ohrožení, ohrožení nebo zranitelní. Mnoho ostrovní flóry je také unikátní, je ohrožena ilegálním obchodem s orchidejemi a těžbou dřeva.

6. Madagaskar má mnoho rozdílných biotopů

Rozdílnost životního prostředí způsobila, že na ostrově můžete nalézt deštný prales, suché opadavé lesy, buš, suché a trnité porosty, sezónní vlhký les i antropogenní  trávy. Proto je Madagaskar označován za osmý. kontinent.

7. Madagaskar je ostrov!

Majoritní podíl vyhynulých živočichů v posledních 500 letech byl spojen s ostrovy (72% všech vyhynulých) – Madagaskar může posloužit jako nástroj k diskusi na toto téma.

8. Madagaskar je fascinující místo i z hlediska kultury

Madagaskar je kulturně bohatý, s unikátními tradicemi, hudbou a tancem. Madagaskar je spojen s mytologií, legendami a tajemnem (Sindibadova cesta je založena na faktu vyhynutí madagaskarského druhu ptáka, historičtí piráti 17. a 18. století zastavovali na Madagaskaru). To vše lze kreativně využít pro kampaň.

9. Madagaskarská vláda projekt podporuje

Madagaskarská vláda v čele s prezidentem Marc Ravalomanana podporuje záměry kampaně. To je základní předpoklad pro úspěch všech aktivit.

10. Není to jen madagaskarská biodiverzita, je to celosvětová biodiverzita!

Nemůžeme se domnívat, že ochrana přírody funguje izolovaně, je to záležitost celé planety.

 

EAZA vybrala celkem 20 nejlépe zpracovaných projektů, které se zabývají ochranou konkrétních biotopů, jsou zde vyčísleny i potřebné finanční prostředky. Naše ZOO si vybrala projekt č. 17, neboť tento vzácný druh žáby ZOO chová a dokonce jej v roce 2003 jako první ZOO v ČR úspěšně odchovala:

Pilotní studie ochrany parosničky rajské (Dyscophus antongili) a srdíčkové (D. guineti), dvou žab z východního Madagaskaru

Potřebný obnos: € 16,350

Obojživelníci Madagaskaru představují neuvěřitelnou diverzitu – nejméně 250 druhů (a mnoho dalších, stále čekajících na objevení a popis), nacházející se v šesti hlavních – nejvíce endemicky exkluzivních – liniích. Největší procento žije v přírodním prostředí deštného pralesa, a jsou proto ohroženi procesem odlesňování i sběrem pro obchod se zvířaty. Současné strategie ochrany cílí k identifikaci prioritních oblastí a jejich výzkumu a k zahrnutí těchto oblastí do přírodních rezervací. Madagaskarské žáby mají, hned po lemurech, velký potenciál stát se ikonami ochrany divoké přírody! Současný projekt se soustředí na dva druhy, které mají potenciál stát se opravdovými ikonami pro ochranu obojživelníků na Madagaskaru, jsou široce známy a reprezentují na panelech a v knihách, často jsou chovány v zoo a v soukromých sbírkách. Rajské žáby parosnička rajská a srdíčková jsou velkými žábami, přesahujícími 100 mm s jasnou červenou barvou. Parosnička rajská je jediným madagaskarským obojživelníkem, zařazeným do CITES a obchodování s tímto druhem je přísně zakázáno. Je známá z oblastí Maroantsetra a Ambatovaky. V oblasti Maroantsetra (nejznámější současná lokalita) je parosnička srdíčková běžným druhem. Na rozdíl od ostatních žab Madagaskaru nezahrnují druhy Dyscophus druhy z proudících vod, rozmnožují se ve stojaté vodě. V mnoha případech se jedná o rýžová pole a příkopy. Překvapivé je, že navzdory komerčnímu zájmu a vysokým prioritám ochrany parosničky srdíčkové, existuje jen málo s ochranou spojených publikací a dosud nebyly uskutečněny žádné terénní výzkumy. O výskytu tohoto druhu podél pobřežních měst a na hranicích národního parku Masoala (hned vedle Maroantsetra) ve skutečnosti nic nevíme, nehledě na fakt, že rajská žába je často využívána jako atraktivní druh na brožury a informační letáky. Parosnička rajská je také známa z několika vesnic jižně od Maroantsetra a ostatních míst na východě. Výzkumné práce, prováděné v posledních letech naším týmem zjistili, že někteří jedinci parosničky srdíčkové z okolí Maroantsetra neustále mizí ze zatím neznámých příčin. Tento fenomén je potřeba prostudovat s důrazem na znepokojující úbytky populace, které se týkají celosvětově všech obojživelníků a které jsou nejvíce způsobeny výskytem objeveného patogenu chytridiomicosis. Zahrnutí parosničky rajské do CITES I. ukončilo její komerční sběry. Následkem toho barevně podobný druh parosnička srdíčková byla sbírána s vyšší intenzitou, hlavně za účelem nahrazení pravé rajské žáby na trhu. To zapříčinilo ohrožení populace parosničky srdíčkové, která byla zahrnuta do CITES II. Do projektu je zahrnuto shromažďování dat o distribuci, počtu a ohrožení parosničky rajské v oblasti Masoala Peninsula a kontrola výskytu a úroveň obchodování parosničky srdíčkové na několika místech východního pobřeží. Potom bude možné načrtnout účinnou strategii pro oba druhy žab, jednoduše turisty rozeznatelnými. V tom samém čase umožní studie dosáhnout důležitého cíle v identifikaci oblasti Maroantsetra, kde je navržena chráněná rozmnožovací zóna parosničky rajské. Data nasbíraná během výzkumu budou použita k zachycení přítomnosti patogenů ve studované populaci, hlavně houbové infekce, a navrhnout protiopatření. Terénní práce bude založena na práci místních obyvatel, patřících do areálu Antongil, malé ale důležité základny NGO v Maroantsera, kde se počítá s výzkumem poloostrova Masoala a s pracovníky dvou hlavních zoo na Madagaskaru: Parku Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (Antanananarivo) a Ivoloina Zoological Park (Tamatave).

Jak se naše ZOO zapojila do této kampaně?

 1. Během jarních prázdnin, které pro ústecké školáky trvaly od 10. – 18. března, bylo na pavilonu exotária připraveno zábavné soutěžení s otázkami i dovednostními úkoly. Děti i jejich rodiče se hravou formou dozvěděly zajímavé informace o Madagaskaru.

 2. Pro děti ze základních škol a zájmových kroužků byla vyhlášena keramická soutěž „Dárek pro Madagaskar“. Výrobky si od 22. dubna až do ukončení kampaně (30. září 2007) mohou návštěvníci zakoupit přímo v ZOO či jsou nabízeny při speciálních akcích.

 3. Pro několik škol Ústeckého kraje, které projevily zájem o speciální akci první svého druhu, byl vyhlášen projektový den na téma kampaně. Realizace se uskutečnila 22. dubna v areálu ZOO, kdy se konal Mezinárodní den Země. Děti ze ZŠ Povrly, Krupka (Masarykova ZŠ a MŠ), Litoměřice (Na Valech), Teplice (Buzulucká) a Most (Svážná) si připravily své vlastní aktivity a projekty, které představily na stanovištích v areálu ZOO. Během dne si každý návštěvník mohl zakoupit výrobky dětí či se aktivně sám zapojit při tvorbě nebo přispět finančním darem. Nabídka byla velice pestrá a děti si na vlastní kůži vyzkoušely, že není mnohdy jednoduchá získávat peníze na ušlechtilé cíle.

 4. Pro studenty středních škol a odborných učilišť byla vyhlášena celorepubliková soutěž o nejhezčí prezentaci týkající se problematiky Madagaskaru a jeho ochrany v programu PowerPoint. Prezentace všech přihlášených prací proběhla také 22. dubna u příležitosti Mezinárodního dne Země. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 soutěžních družstev (dle pravidel max. tříčlenná) s celkovým počtem 50 účastníků ze tří škol. Všechny zaslané práce byly po celý den promítány na pavilonu šelem. Vítězem se stali Pavel Novák a Tomáš Svozilek ze Soukromé střední odborné školy 1. KŠPA v Litoměřicích, kteří postoupili do celostátního kola pořádaného dne 16. června v Plzni. Zde se umístili na 4. místě a získali tak nepopulární „bramborovou“ medaili.

 5. Pro větší informovanost všech návštěvníků ZOO byly zhotoveny panely věnované kampani „Arovako i Madagasikara“, které byly instalovány poblíž pavilonu exotária, kde jsou chováni zástupci madagaskarské fauny – lemuři a fosy.

 6. Návštěvníci si v pokladně ZOO mohou zakoupit magnetky s lemurem a logem kampaně, část výtěžku bude věnována našemu vybranému projektu. Dalším příspěvkem může být přímý finanční dar, který je možno vhodit do zapečetěné kasičky ve spodní pokladně.

Výsledky kampaně

Kampaň AROVAKO I MADAGASIKARA byla ukončena na 24. výroční konferenci EAZA, která se konala ve dnech 11. 15. září 2007 ve Varšavě. Naší zoo se podařilo shromáždit finanční částku ve výši 18.502 Kč. Všem, kteří se o to zasloužili, srdečně děkujeme.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě