EAZA Rhino campaign 2005/ 2006 (Save the rhinos - Zachraňme nosorožce)

EAZA Rhino campaign 2005/ 2006 (Save the rhinos - Zachraňme nosorožce)

Kampaň věnovaná ochraně pěti druhů nosorožců.

Tato kampaň byla věnována ochraně pěti druhů nosorožců - dvěma africkým a třem asijským druhům. V úvodu bylo řečeno 10 důvodů, proč byli vybráni právě nosorožci.

 

1. Nosorožci jsou kriticky ohroženi

V 19. století žilo přibližně milión nosorožců, v roce 1970 jich bylo asi 70.000, dnes jich je v přírodě méně než 18.000. Podle IUCN jsou čtyři z pěti druhů nosorožců kriticky ohrožené, jen jižní poddruh nosorožce bílého je klasifikovaný jako zranitelný, co však stále ještě znamená, že mu v přírodě hrozí vyhynutí.

2. Nosorožci obývají tuto planetu více než 50 miliónů let

Nosorožci jsou důležitou součástí mnoha ekosystémů již milióny let. Musíme zabránit tomu, aby je postihl osud zvířat, která již byla vyhubena.

3. Lidé způsobili drastický úbytek početnosti nosorožců v přírodě

Pytláci zabíjejí nosorožce kvůli penězům, které utrží za prodej jejich rohů. Rohy nosorožců se používají v tradiční čínské medicíně a na výrobu rukojetí ornamentálních dýk v Jemenu. Zásahy do krajiny, ilegální těžba dřeva, znečištění a destrukce přirozených biotopů v součinnosti s politickými konflikty ohrožují nosorožce a záchranné programy.

4. Nosorožci jsou klíčovým druhem

Ochrana populace nosorožců má pozitivní vliv i na další druhy obývající stejné biotopy. Když jsou nosorožci chránění, chrání se i mnohé další druhy, a to nejen savci, ale i ptáci, plazi, ryby, hmyz a rostliny.

5. Nosorožci jsou charismatičtí mega-býložravci!

Zaměřením ochrany přímo na nějaké výrazné zvíře jakým je nosorožec je možné získat více financí na záchranné programy chránící i jiné druhy zvířat a rostlin, které se vyskytují v přírodě spolu s nosorožci.

6. Nosorožci přitahují návštěvníky a turisty

Nosorožec je po slonovi druhým největším suchozemským savcem a patří mezi jedny z nejpopulárnějších zvířat v ZOO. V přírodě zase poutají pozornost turistů, kteří jsou finančním přínosem pro národní parky a místní komunity.

7. Programy ochrany in situ potřebují naši pomoc

Ochrana nosorožčí populace je záležitost nesmírně finančně nákladná včetně nezbytného aktivního zapojení lidského faktoru. Země, v kterých se volně v přírodě vyskytují nosorožci, potřebují naši finanční a odbornou pomoc.

8. Efektivní jsou jen finančně kryté záchranné programy pro nosorožce

Nosorožec bílý (jižní forma) by dnes už asi neexistoval, kdyby nedošlo k záchraně posledních 200 jedinců, realizaci reintrodukčního programu, díky čemuž populace stoupla na dnešních cca 11.100 nosorožců ve volné přírodě. Nosorožec bílý (severní forma) je už prakticky vyhubený. Ještě však není pozdě zachránit aspoň těch pár žijících jedinců a pokusit se vytvořit z nich životaschopnou populaci.

9. Mnoho lidí neví, že nosorožci jsou kriticky ohroženi

A nejen to, ale kolik návštěvníků ví, že nosorožci žijí i v Asii? Nebo že dva druhy mají jen jeden roh? Dokonce si někteří myslí, že nosorožce jsou masožravci! Když lidé nevědí nic o těchto zajímavých zvířatech, jak můžeme očekávat, že budou mít zájem něco udělat pro jejich záchranu?

10. Poslání zoologických zahrad v záchraně nosorožců

Zoologické zahrady Evropy mají možnost oslovit obrovské množství svých návštěvníků. Cílem kampaně je různými vzdělávacími aktivitami informovat veřejnost o ohrožení a ochraně nosorožců v přírodě a sbírat finance na konkrétní projekty přímé záchrany těchto zvířat v Asii a Africe.

Naše ZOO se do této kampaně zapojila takřka na den přesně u příležitosti 25. výročí zahájení chovu nosorožců v Ústí nad Labem. Jako první zástupci přišly koncem listopadu 1980 dvě samice Saša a Zamba, začátkem prosince je doplnil samec Dan. Celá skupinka pocházela z odchytu ve volné přírodě v rezervaci Umfolozi v Jihoafrické republice a přišla ze ZOO Dvůr Králové nad Labem. Právě proto jsme se z konkrétních projektů rozhodli podporovat projekt týkající se boje proti pytláctví a monitoringu v jihoafrické rezervaci Hluhluwe s názvem Zabezpečovací zařízení pro nosorožce. Celková suma, která je potřebná na zabezpečení projektu je 17.000 EUR.

Aktivity byly rozděleny do dvou základních oblastí:

(A) NÁVŠTĚVNÍCI

  1. Informace na panelech vytvořených Unií českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ) a umístěných v blízkosti výběhu nosorožců v horní části zoologické zahrady.
  2. Na pokladně ZOO si návštěvníci mohli zakoupit jednoduchý kvíz, po jehož absolvování obdrželi jako dárek originální kartičku s nosorožčí fotografií. Takto získané finance jsou věnovány na vybraný záchranný projekt.
  3. U pokladny ZOO byla umístěna kasička s fotografiemi a informacemi o kampani. Takto získané finance jsou věnovány na vybraný záchranný projekt.

(B) ŠKOLY

  1. Při příležitosti zahájení kampaně byla vyhlášena výtvarná soutěž "Nosorožčí přání" pro děti z MŠ a ZŠ. Obrázky byly prodávány na pokladně či při speciálních pořadech pro veřejnost. Takto získané finance jsou věnovány na vybraný záchranný projekt.
  2. Výukové programy zaměřené na kampaň byly zpoplatněny, program bylo možno provádět v ZOO či přímo ve školách (samostatná práce učitele s žáky). Programy byly rozděleny do několika věkových kategorií: MŠ + 1. a 2. tř. ZŠ - výtvarný program 3. - 5. tř. ZŠ - program zaměřený na biologii, zeměpis, matematiku (!vše se týkalo nosorožců!) 6. - 9. třída ZŠ - klasický výukový přírodovědný program, který bylo vhodné dělat přímo v ZOO.

TÍMTO ZPŮSOBEM BYLO VYBRÁNO A ODESLÁNO 15.000 KČ.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě