Všeobecné podmínky programu "adopce zvířete"

Smlouva se uzavírá mezi Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, p. o. se sídlem v Ústí nad Labem, Drážďanská 23, IČ 00081582, DIČ CZ00081582, zaregistrované zřizovací listinou ze dne 19. 9. 2002, a právnickou či fyzickou osobou.

 1. ÚČEL PROGRAMU
  1. Účelem programu Adopce zvířete je možnost veřejnosti podpořit chov a ochranu ohrožených druhů zvířat chovaných v Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO 00081582, se sídlem Ústí nad Labem-Neštěmice, Krásné Březno, Drážďanská 454/23 (dále jen „zoo“).
  2. Adoptivním rodičem zvířete se může stát každý, kdo chce prostřednictvím finančního daru podpořit konkrétní druh zvířete ve výši stanovené zoo pro daný druh zvířete s ohledem na roční náklady jeho chovu. Výše daru pro konkrétní druh je stanovena jako minimální (lze darovat i vyšší částku). Chovem a ochranou ohrožených druhů zvířat se rozumí zejména zajištění krmiva, veterinární péče a zajištění podmínek chovu.
  3. Zvířata, ohledně nichž byla sjednána darovací smlouva, zůstávají ve vlastnictví zoo, stejně tak i jejich pozůstatky (např. kůže a části kostry) v případě jejich úhynu.
  4. Adoptivní rodič nemá právo půjčit si zvíře, jehož je adoptivním rodičem, a rovněž nemá přístup do prostoru těchto zvířat (např. stáj, klec, voliéra a terárium).

 

 1. POSTUP DAROVÁNÍ
  1. Zájemce si vybere konkrétní druh zvířete z příslušného seznamu zoo, vyplní a odešle zoo příslušný formulář (elektronicky). Zoo následně zašle zájemci návrh darovací smlouvy (elektronicky). V návrhu smlouvy je uvedeno číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro poukázání daru.
  2. Podepsaný návrh smlouvy zájemce odešle zpět zoo (elektronicky nebo poštou) a poukáže na její účet finanční dar.
  3. Po uzavření (podpisu) smlouvy a připsání daru na účet zoo se zájemce stává dárcem v pozici adoptivního rodiče konkrétního druhu zvířete po dobu jednoho roku.

 

 1. PRÁVA ADOPTIVNÍHO RODIČE
  1. Adoptivní rodič souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení na webových stránkách zoo a v areálu zoo i výroční zprávě společně s údajem o druhu zvířete, jehož je adoptivním rodičem.
  2. Veškeré nakládání s osobními údaji osob, které poskytly dar v rámci programu Adopce zvířete, je ze strany zoo v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Osoba podpisem smlouvy v rámci programu Adopce zvířete dává najevo, že si je vědoma všech výše uvedených skutečností a uděluje výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště) správcem, tj. zoo, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v dokumentech souvisejících s programem Adopce zvířat, a to na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu.
  3. Všechny údaje poskytnuté osobou/osobami v souvislosti s poskytnutím daru jsou zpracovávány pro účely uzavření smlouvy v rámci programu Adopce zvířete. Tyto údaje mohou být dále použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
  4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich poskytnutí a zpracování je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy v rámci programu Adopce zvířete. Darující osoba/osoby jsou si vědomy toho, že mají vůči zoo právo k přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu a výmaz poskytnutých osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a právo jimi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to vše na adrese sídla správce, popř. prostřednictvím datové schránky správce. Jsou si dále vědomi toho, že mají, v případě porušení svých práv právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Správce tímto potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s poskytnutím daru budou plně zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytovány třetím osobám.
  5. Adoptivní rodič přispívající darem ve výši od 1.000 Kč má právo na jednorázový vstup do zoo pro dospělou osobu, a to za každých celých darovaných 1.000 Kč.
  6. Adoptivní rodič přispívající darem ve výši od 10.000 Kč má právo na celoroční vstup do zoo pro 2 dospělé osoby. Namísto 2 celoročních vstupů má adoptivní rodič právo zvolit jednorázový vstup do zoo pro dospělou osobu, a to za každých celých darovaných 1.000 Kč, nejvýše však 10 kusů.
  7. Adoptivní rodič má možnost zúčastnit se akce zoo Den přátel zoo.

 

 1. DALŠÍ USTANOVENÍ
  1. Poskytne-li adoptivní rodič zoo vyšší dar, než je uvedeno v darovací smlouvě, zoo s ním sjedná dodatek ke smlouvě o změně výše daru.
  2. V případě ukončení chovu daného druhu zvířete přechází adopce na nejbližší podobný druh zvířete ve stejné cenové výši.
  3. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2024.
  4. Tyto všeobecné podmínky nezpůsobují změnu původních všeobecných podmínek, které se staly přílohou smlouvy uzavřené mezi zoo a dárcem před nabytí platnosti a účinnosti těchto všeobecných podmínek, tyto platí i nadále.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě